Det innkalles med dette til årsmøte i Årvoll Idrettslag

Tirsdag 14. mars 2023 kl. 19:00 Årvoll Klubbhus, Bård Skolemesters vei.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Hedersutdeling
 2. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer
 3. Åpning, godkjenne innkallingen
 4. Konstitusjon, valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å undertegne protokollen
 5. Behandle protokoll fra årsmøte 29. mars 2022
 6. Behandle idrettslagets årsmelding (inkludert gruppenes)
 7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes regnskap og revisors beretning samt beretning fra kontrollutvalget
 8. Behandle innkomne forslag: Strategi for Årvoll IL 2023-26
 9. Fastsette medlemskontingent for 2024
 10. Vedta budsjett for 2023
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 12. Lovendringer
 13. Valg i henhold til loven

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1.mars 2023. Forslag må være skriftlig og sendes til: styreleder@aarvoll.no

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
Medlem som skylder kontingent, har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

I lovnorm § 17, Stemmegivning på årsmøtet
«Ingen representant har mer enn en stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre.»

Protokoll fra årsmøtet 29. mars 2022 / årsberetning / regnskap for 2022 og innkomne forslag, vil bli lagt på nettsiden http://www.aarvoll.no/ 1.mars 2023. De vil også bli utlevert på årsmøtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Styreleder
(Sign.)