Det innkalles med dette til årsmøte.

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19:00 Møterom i Flerbrukshall, Bård Skolemesters vei.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Hedersutdeling
 2. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer
 3. Åpning, godkjenning av innkallingen
 4. Konstitusjon, valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å undertegne protokollen
 5. Behandle protokoll fra årsmøte 20. mars 2018 og ekstraordinært årsmøte24.april 2018
 6. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes regnskap og revisors beretning samt beretning fra kontrollkomiteen
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Vedta budsjett for 2019
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 12. Lovendringer
 13. Valg i henhold til loven

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 6. mars 2019.  Forslag må være skriftlig og sendes til: styreleder@aarvoll.no

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

Protokoll fra årsmøte 20. mars 2018, og ekstraordinært årsmøte 24.april 2018 / årsberetning / regnskap for 2018 og innkomne forslag, vil bli lagt på nettsiden http://www.aarvoll.no/ 13. mars 2019. De vil også bli utlevert på årsmøtet.

Etter årsmøtet, fortsetter kvelden med hyggelig samvær og lettere bevertning.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Styreleder
(Sign.)