Det innkalles med dette til årsmøte i Årvoll Idrettslag

Tirsdag 29. mars 2022 kl. 19:00 Årvoll Klubbhus, Bård Skolemesters vei.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Hedersutdeling
2. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer
3. Åpning, godkjenne innkallingen
4. Konstitusjon, valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å undertegne protokollen
5. Behandle protokoll fra årsmøte 13. april 2021
6. Behandle idrettslagets årsmelding (samt gruppenes)
7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes regnskap og revisors beretning samt beretning fra kontrollutvalget
8. Behandle innkomne forslag
9. Fastsette medlemskontingent for 2023
10. Vedta budsjett for 2022
11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
12. Lovendringer
13. Valg i henhold til loven

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 15.mars 2022. Forslag må være skriftlig og sendes til: styreleder@aarvoll.no

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
Medlem som skylder kontingent, har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

I lovnorm § 17, Stemmegivning på årsmøtet
«Ingen representant har mer enn en stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre.»

Protokoll fra årsmøtet 13. april 2021 / årsberetning / regnskap for 2021 og innkomne forslag vil bli lagt på nettsiden http://www.aarvoll.no/ 17.mars 2022. De vil også bli utlevert på årsmøtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Styreleder