Vedlagt følger innkalling til Årsmøte i Årvoll IL.

Grunnet Korona situasjonen er opprinnelig årsmøte flyttet. Møtet vil bli avholdt i Flerbrukshallen, og Smittevernreglene blir ivaretatt. Det er ikke ulovlig å holde fysisk møte nå, sålenge vi følger smittevernreglene. Det er avklart med Bymiljøetaten at vi får bruke lokalet til dette formålet.

Onsdag 20. mai 2020 kl. 19:00 Årvoll Flerbrukshall, Bård Skolemesters vei.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Hedersutdeling
 2. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer
 3. Åpning, godkjenning av innkallingen
 4. Konstitusjon, valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å undertegne protokollen
 5. Behandle protokoll fra årsmøte 26. mars 2019
 6. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes regnskap og revisors beretning samt beretning fra kontrollkomiteen
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Vedta budsjett for 2020
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 12. Lovendringer
 13. Valg i henhold til loven

Forslagene til årsmøte som kom inn før 1.mars utfra opprinnelig plan vil bli behandlet.

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Protokoll fra årsmøte 26. mars 2019 / årsberetning / regnskap for 2019 og innkomne forslag, ble lagt på nettsiden under dokumenter www.aarvoll.no/home/om-arvoll/ 3.mars 2020. De vil også bli utlevert på årsmøtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Styreleder