Vedlagt følger innkalling til Årsmøte i Årvoll IL.

Tirsdag 13. april 2021 kl. 19:00 Årvoll Flerbrukshall, Bård Skolemesters vei.

med forbehold vedrørende Covid-19 situasjonen. Kan ikke møtet avholdes fysisk, vil det bli avholdt digitalt. Informasjon om dette med link til møtet vil da bli sendt ut til alle medlemmer i god tid via klubbadmin.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Hedersutdeling
 2. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer
 3. Åpning, godkjenning av innkallingen
 4. Konstitusjon, valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å undertegne protokollen
 5. Behandle protokoll fra årsmøte 20. mai 2020
 6. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes regnskap og revisors beretning samt beretning fra kontrollkomiteen
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Vedta budsjett for 2021
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 12. Lovendringer
 13. Valg i henhold til loven

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1.april 2021. Forslag må være skriftlig og sendes til: styreleder@aarvoll.no

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

I lovnorm § 17, Stemmegivning på årsmøtet står det
«Ingen representant har mer enn en stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre.»

Protokoll fra årsmøtet 20. mai 2020 / årsberetning / regnskap for 2020 og innkomne forslag, vil bli lagt på nettsidenene til Årvoll IL 3.april 2021. De vil også bli utlevert på årsmøtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Styreleder