Barne- og ungdomsfotballens visjon «FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG» er tufta på følgende grunnverdier:

 • Alle er like mye verdt
 • Trygghet og utfordringer + mestring = trivsel og utvikling
 • Fair Play
 • Klubben som sjef
 • Frivillighet og identitet

figur - fem grunnverdier

Alle er like mye verdt

Alle barn og ungdom skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen på Årvoll. For å si det på en annen måte: alle spillere er like mye verdt!

Dette fordrer at to forhold er lagt til rette i klubben:

 • Alle som har lyst å spille fotball i barne- og ungdomstida skal ha et godt tilbud for dette
 • Klubben skal gi spillerne muligheter til ulike «løp» i klubben. Både for de som har lyst til å spille hele tiden og for de som har lyst til å være med, men som ikke vil bruke all fritid på dette

Dette krever at fotballavdelingen legger til rette for de ulike løpene på en god måte. Og det krever at vi i klubben; tillitsvalgte, trenere og foreldre/foresatte er innforstått med og ser verdien av at ungene får ulike utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning.

For å nå visjonen Flest mulig, Lengst mulig, Best mulig må både klubben og menneskene i klubben erkjenne at alle barn og ungdommer har en egenverdi – de er like mye verdt. Når vi som trenere og lagledere går til trening og kamp er spørsmålet «hvem skal jeg se i dag?» en flott refleksjon for å spre oppmerksomhet.

Trygghet + mestring = trivsel

Trygghet er det sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, lagkameratene sine og ikke minst til de voksne i hos oss.

Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre å beherske den, alene eller i samspill med andre. I arbeid med spillerne er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring. Trygghet og mestring gir trivsel på Årvoll. Det handler om å se den enkelte spiller og holde han eller hun i «flytsonen». Utfordringen er å gi den enkelte spiller den rette blandingen av trygghet og utfordringer på trening, i kamp og i miljøet ut ifra modning, forutsetninger og interesse.

Fair play

Alle skal vise respekt for hverandre på og utenfor banen. Er du tilhenger av god fotball, bør du også være tilhenger av Fair play. Fotballen er best når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten du er spiller, leder, trener, dommer eller foresatt, så trives du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt.

Fair play handler selvsagt om alt som skjer på fotballbanen, både på trening og under kamper. Men det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor fotballbanen. Vi er Årvoll – gutter og jenter i skolegården, på skoleveien og i fritida.

Dette fordrer at spillere, trenere, ledere, foreldre og foresatte har et bevisst forhold til Fair play, og respekt når dette fungerer, og tar tak i dette når det ikke fungerer.

Trenere og lagledere er rollefigurer for våre barn. Vi vet at oppførsel på «benken» er den største påvirkningskilden for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Årvoll skal være best fra «benken»!

Klubben som sjef

Basert på det verdigrunnlaget som barne- og ungdomsfotballen er tufta på staker Årvoll IL som klubb ut kursen. At klubben tar retning er så viktig at det er en verdi i seg sjøl.

Vi i barne- og ungdomsfotballen i har stilt oss følgende spørsmål: Hva skal vi være gode på? Pr. dato er svarene:

 • At «klubben er sjef»
 • Distriktets «beste» barnefotballklubb på vår måte
 • Vi skal nesten være billigst
 • Vi skal være best på frivillighet
 • Vi skal bli enda bedre på jentefotball
 • Vi skal være gode på aktivitet tilpasset ungenes forutsetninger
 • Vi skal være gode på Fair play
 • Vi skal gi ulike løp til spillerne i ungdomsfotballen uti fra interesser og forutsetninger
 • Sammen med resten av klubben skal vi møte de anleggsutfordringer vi står ovenfor i framtida

figur - klubben som sjef

I og rundt en fotballavdeling vil det alltid finnes ulike verdisyn, synspunkter og kryssende interesser. Derfor må klubbens verdier prege virksomheten; i styret, hos de tillitsvalgte, i lagene, hos spillere og blant foreldre/foresatte. Hvis ikke kan vi møte følgene scenario:

En pappa – som trener – kan eksempelvis gå inn på ett 9 – årslag med en helt annen målsetting med fotballen i laget, krav til barna, krav til foreldrene, hvor mye de skal trene osv. enn en annen pappa på det andre 9- årslaget. Dette eksemplet er bare et av uendelig mange – som kan dukke opp om ikke klubben er i førersetet med visjon, målsetting og virkemidler nedfelt i organisasjonen. Dette er helt avgjørende for at ulike styrer i klubben, tillitsvalgte og trenere med ulik:

 • bakgrunn
 • rolleforventning
 • interesse
 • kompetanse og forutsetning

ikke blir motspillere, men medspillere i egen klubb.. Det er lov å være uenig, men det løses på styrerommet eller innad på årsenheten.

Frivillighet og identitet

Ofte hører vi foreldretrenere ikke er gode nok til å trene barn- og ungdom. På Årvoll mener vi det stikk motsatte: Svært mange har fotballbakgrunn. Og foreldrene har det gjennomført det viktigste «kurset»: de har oppdratt barn!

Dessuten trenger vi ulik kompetanse i rundt en lagenhet: noen kan fotball, mange kan omsorg, neste alle kan det sosiale og ikke minst noen kan regneark! Vi hører ofte: ”Alt var bedre før. Det er ingen som gidder å være tillitsvalgt mer og vi må true foreldra på dugnad!”.

Det er faktisk det motsatte som er tilfellet. Den frivillige arbeidsinnsatsen i Norge er svært høy. 58 % av befolkningen bidrar med frivillig arbeid og disse legger ned – i snitt – opp mot 10 timer i måneden med frivillig innsats. Frivilligheten er ikke på retur. Det er kun Sverige i Europa som har en høyere innsats per innbygger.

I barne- ungdomsfotballen fotballen på Årvoll IL har vi over 150 tillitsvalgte. Disse har ulike funksjoner i styret og/eller rundt lagenhetene. Vi er ”best i klassen på frivillighet”. Allikevel – noen årsenheter har et bedre støtteapparat enn andre. Vi har den klare målsetting at det ikke skal være tilfeldig hvilke tilbud du har som fotballspiller på Årvoll. 7- åringen skal ha et like godt tilbud som 10- åringen!

Hvordan skal vi bli enda bedre på frivillighet? Vi må rett og slett fortelle hvilke gevinst frivillighet gir:

 • Sosial tilhørighet, og følelse av felleskap er like viktig for de voksne. De fleste av oss er innflyttere på Årvoll, vi har havna der vi bor vi på grunn av jobb, tilfeldigheter, kjærlighet eller en kombinasjon av disse!
 • Den beste inngangsbilletten til å bli ”integrert” i et lokalmiljø er gjennom klubben. Du møter folk på butikken som du gjorde når du var liten. Du blir møtt med ett anerkjennende blikk, et hei og invitt til samtale, ikke som en grå – nøytral en.
 • Å ha et aktivt verv i klubben har i tillegg en nytteverdi som i stor grad er undervurdert eller som en ikke er klar over. Da tenker vi ikke på den treningsdressen du engang fikk eller strekken du fikk på Old boys treninga. Du vil ta del i ungenes verden på en helt annen måte og forutsetningene for en enda bedre samforståelse med ungene dine gjennom felles opplevelser øker.
 • Foreldrene bygger et nettverk som mamma og mamma. Gjennom fotballen blir du kjent med kameratene, foreldrene og skolegården på en elt annen måte enn gjennom de to årlige foreldremøtene. Dette er en nytteverdi som særs verdifullt når ungene dine er på full fart inn i ungdomstida – på godt og vondt.