Her følger noen viktige retningslinjer på hvordan vi i Årvoll IL organiserer fotballspillet på trening og i kamp.

Differensiering på treninga og hospitering opp

Alle innen et alderstrinn trener sammen. I tillegg: god fotballaktivitet handler om å gi riktige utfordringer i forhold til modning, ferdigheter og motivasjon. Dette er en utfordring når en har en gruppe på 50 spillere!

 • I Årvoll differensier vi ikke før ungene er inne i sitt åttende år.
 • Våre trenere er lært opp til hvordan en organiserer for god differensiering på feltet.
 • Differensiering på treninga er like naturlig som at skolen gir ungene på samme aldersnivå har ulike aktiviteter tilpasset deres ferdighetsnivå.
 • Treneren på den høyere årsenheten har ansvar for å informere sin spillergruppe om hensikten med hospitering før første trening med hospitanten og skal presentere hospitanten for sin spillergruppe på første trening/kamp.

Differensiering av kamptilbudet

Fra spillerne er 9 år er også kamptilbudet differensiert. Alle spillerne tilhører sitt lag blant sine kamerater på jevnbyrdige lag. Vi har i tillegg påmeldt ett eller to lag i en årsenhet høyere, såkalt “lilla-lag”. Tilbudet er først og fremst rettet mot spillere som kan ha godt av en ekstra utfordring. Det rulleres på hvilke spillere som er med på laget. Spillere som både har godt treningsoppmøte, god innsats, gode holdninger og god fotballmodenhet (ferdigheter, spillforståelse og humør) er kandidater til spill her. Men – forutsetningen er: spilleren skal alltid spille på sitt alderslag!

Om noen spillere som er 10 år eller eldre har kommet langt i sin modning og utvikling, skal hovedlagleder ta kontakt med hovedlagleder for den eldre årsklassen. Her kan det avtales en eventuell hospitering og kampordning. I samråd lager hovedlaglederne en rulleringsliste for de spillere det gjelder. Dette skal samrås med sportslig ansvarlig i Årvoll.

Angående lån av yngre spillere til kamper, så ta alltid kontakt med hovedlagleder på enheten det lånes spillere fra.

I ungdomsfotballen deler vi inn lagene etter nivå. Målsettingen er at lagenhetene har likeverdige kamp- og turneringstilbud. Å treffe jevnbyrdig motstand i seriespillet er nøkkelen. Fram til 15 år velger klubben på hvilket nivå lagene skal spille i seriesystemet. Sportslig ansvarlig har ansvar for dette.

Trening på tvers av årstrinn

Trening på tvers av årstrinn gir mange muligheter for differensiering. I Årvoll tilbyr vi dette gjennom lørdagstreningene og gjennom TelenorXtra-tilbudet etter skoletid.

På lørdagstreningene møter spillerne også andre trenere på Årvoll. Dette er en fotballdugnad av dimensjoner! Vi fordeler årsenhetene – gutter og jenter på følgende måte:
10.00 – 11.30, 5 til 8 år
11.30 – 13.00, 9 til 12 år

Trening på tvers av årsenhet er et viktig grep for både å kunne differensiere og at de yngre spillerne lærer av de eldre – altså mesterlæring.

Hospitering

Hva er hospitering?
Hospitering vil si å gi en spiller et sportslig tilbud utover ordinær trening i egen spillergruppe.
Spillere som hospiterer må minimum holde nivået til gruppen han/hun hospiterer til.

Hvorfor bruke hospitering?
Gi spillere med potensiale i ÅRVOLL muligheten til å utvikle seg i egen klubb.
Sikre at spillere ikke forsvinner pga. manglende sportslig utvikling og utfordring, både sosialt, fysisk og ferdighetsmessig.

Når kan vi begynne/kriterier?
Hospitering kan starte det året spilleren er 10 år. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere hos guttene. Følgende kriterier skal legges til grunn for å vurdere om en spiller skal hospitere:

 • Modenhet
 • Holdninger
 • Ferdigheter
 • Ambisjoner
 • Interesser

Hvordan organisere?

 • All hospitering skal avklares med hospiteringskoordinator i klubben.
 • Ansvarlig trener initierer hospitering og har dialog med koordinator.
 • Hospiteringskoordinatoren skal styre og planlegge avtalene i samarbeid med spillerens trener og mottagende trener.
 • Spiller og foreldre involveres og gir sin tilslutning.
 • Trener og lagleder på mottakende lag involveres.
 • Hospitanter kan også spille kamp, men aldri uten først å ha deltatt på trening.

Hvor ofte?
3 spillere av gangen i to uker. Deretter 3 nye spillere i to uker, i en rullerende ordning.  Minimum en gang pr uke men gjerne flere. Perioden kan vare lenger etter avtale med hospiteringsansvarlig.

Unntak
Hospitering skal ikke gå på bekostning av trening og kamp med eget lag, men unntak kan gjøres for å unngå overbelastning.

Hvis en spiller utmerker seg ved hospitering på et lag i en eldre årsklasse, kan det være aktuelt å flytte opp spiller permanent for å sørge for at spilleren har et sportslig tilbud som står i stil til spillerens talent og behov for videreutvikling. Det vil skje helt unntaksvis og kun gjøres etter samtykke fra trenerne på de respektive lag, foreldre, leder sportslig utvalg, og ikke minst, spilleren selv.

Konflikthåndtering
Trening er stort sett problemfritt. I kamp kan det oppstå konflikter ved at spillerne trekkes mellom de forskjellige lag. Dersom ingenting er avtalt skal spilleren forholde seg til egen årsklasse.