Det innkalles med dette til årsmøte.

Tirsdag 17. mars 2020 kl. 19:00 Klubbhuset (inngang på oversiden), Bård Skolemesters vei.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Hedersutdeling
 2. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer
 3. Åpning, godkjenning av innkallingen
 4. Konstitusjon, valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å undertegne protokollen
 5. Behandle protokoll fra årsmøte 26. mars 2019
 6. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes regnskap og revisors beretning samt beretning fra kontrollkomiteen
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Vedta budsjett for 2020
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 12. Lovendringer
 13. Valg i henhold til loven

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 1. mars 2020.  Forslag må være skriftlig og sendes til: styreleder@aarvoll.no

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

Protokoll fra årsmøte 26. mars 2019 / årsberetning / regnskap for 2019 og innkomne forslag, vil bli lagt på nettsiden http://www.aarvoll.no/ 3. mars 2020. De vil også bli utlevert på årsmøtet.

Etter årsmøtet, fortsetter kvelden med hyggelig samvær og lettere bevertning.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Styreleder
(Sign.)