Årsenhetene kan organisere seg etter behov, bare funksjonene løses tilfredsstillende. Antall spillere varierer mye mellom årsenhetene. Behov og muligheter for å fordele arbeidsoppgaver vil derfor variere. Nedenfor følger en oversikt en årsenhets anbefalte interne organisering:

organisasjonskart årsenhet fotball

Med denne organisasjonsmodellen så har vi den samme organiseringen både på styrenivå og på årsenheten. Dette gir klare informasjons- og ”kommandolinjer”.

Merk at vi ikke har felles årsenhet for jenter og gutter – vi har en årsenhet for jenter og en for gutter. Følgende funksjoner skal dermed fylles opp per årsenhet:

 • Hovedlagleder for årsenheten
 • Trenere for årsenheten
 • Lagledere – trenere for lagene i kamp
 • Dugnadsansvarlig for årsenheten
 • Utstyrsansvarlig for årsenheten
 • Web – informasjonsansvarlig for årsenheten

Oppgaver for hovedlagleder

 1. Være styrets forlengede arm:
  • Møter på hovedlagledermøte og andre møter for tillitsvalgte i klubben
  • Videreformidler relevant informasjon fra styret og krets til lagledere, trenere og foreldre/foresatte
 2. Organiserer og delegerer oppgaver internt på årsenheten. Det er ikke meningen at hovedlagleder skal gjøre alt. En av han eller hennes viktigste oppgaver er nettopp å fordele slik at mange gjør litt. Dette er et viktig bidrag til å stimulere frivilligheten.
 3. Ser til at oppgavene og frister gjennom årssyklusen ivaretas
  • Ser til at lagene får tilstrekkelig treningstid på riktig tidspunkt, spesielt knyttet til annen aktivitet i klubben.
 4. Ser til at det meldes på nok lag til seriene i samråd med trenerne. En tommelfingerregel er for:
  • 5èr lag: maks 8 spillere
  • 7èr lag: maks 10 spillere
  • 11èr lag: maks 14 spillere
 5. Ser til at trenerne deler opp enheten i jevngode lag i cup og seriespill.
 6. Innkalle til interne trenermøter ved behov
 7. Ser til at hvert lag blir påmeldt i fire cuper pr. år. Styret anbefaler hvilke cuper lagene deltar i.
 8. Ta imot nye spillere. Dersom spilleren er medlem i en annen klubb skal reglene for overgang følges med dialog både med den gamle klubben og kretsen.
 9. Ingen spiller får delta i kamper før medlemskontingent til Årvoll IL og gruppeavgift (treningsavgift) til Barne- og ungdomsfotballen er betalt. Hovedlagleder må holde oversikt over hvem som har betalt og hvem som ikke har betalt i samarbeid med kassererne.
 10. Levere spillerlister til kasserer:
  • Oppdatert liste leveres , 1. april , 15.juni og 1. desember.
 11. Levere liste over tillitsvalgte til styret for hver årsenhet innen 10. januar hvert år og informerer styret ved endringer. Dette er bl.a. viktig for at styret skal ha kontroll med at de som jobber med barn i klubben har vist politiattest.
 12. Ser til at det arrangeres ett foreldremøte pr. år. Utarbeide forslag til lagenhetens interne kjøreregler med utgangspunkt i fotballforbundets Fair Play program.
 13. Er leder for valgkomité når lagenheten har ansvaret i kalenderåret
 14. Skrive årsberetning.
 15. Se til at lagenheten arrangerer en avslutning pr. år

Oppgaver for dugnadsansvarlig

 1. Skal fordele oppgaver mellom spillere og foreldre ved dugnader som
  • Loddsalg
  • Fotballskole
  • Kioskdriften
  • Eventuelt andre dugnadsoppgaver
 2. Sørge for at enhetens foreldre og barn om mulig bidrar like mye til dugnadsaktiviteter

Oppgaver for Utstyrsansvarlig

 1. Innrapportere til styret om utstyrsbehov i november
 2. Møte på møte der utstyr leveres ut (april) og utstyr leveres inn (nov)
 3. Holde orden på hvem som har fått utdelt spillerdrakter og keeperdrakter
 4. Håndtere felles innkjøp av strømper, shorts , overtrekksdresser etc. som spillerne betaler selv.
 5. Sørge for at hvert lag har en legekoffert
 6. Samle inn draktene til alle spillerne, inkludert spillere som har sluttet. Tap av spilledrakt erstattes med kroner 500.- Draktinnkjøp er en stor investering for barnefotballen og vi vil etablere et system for å dekke tap av drakter.

Oppgaver for Web – informasjonsansvarlig

 1. Vedlikeholde lagenhetens medlems- og e-postliste
 2. Oppdatere enhetens webside på www.aarvoll.no med treningstider, kampprogram etc.
 3. Sende ut informasjon om treninger, kamper og alt annet som skjer som angår enheten
 4. Holde kontakt/samarbeid med styrets web-ansvarlig