Det innkalles med dette til årsmøte med etterfølgende medlemsmøte torsdag 17. mars 2016 kl. 19:00 på klubbhuset Årvoll IL, Bård Skolemestersvei.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer
 2. Hedersutdeling
 3. Åpning, godkjenning av innkallingen
 4. Konstitusjon, valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å undertegne protokollen
 5. Behandle protokoll fra årsmøte 26. mars 2015
 6. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes regnskap og revisors beretning samt beretning fra kontrollkomiteen
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Vedta budsjett for 2016
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 12. Lovendringer
 13. Valg i henhold til loven

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 3. mars 2016.  Forslag må være skriftlig og adressert til:

Årvoll Idrettslag v/Ann-Karin Linnerud, Postboks 14 – Årvoll, 0515 Oslo

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

Protokoll fra årsmøte 26. mars 2015, årsberetning / regnskap for 2015 og innkomne forslag, kan hentes på kontoret under gymsalen ved Årvoll skole 15. mars 2016, mellom kl. 18.00-19.00. De vil også bli utlevert på årsmøtet.

Etter årsmøtet fortsetter kvelden med hyggelig samvær og lettere bevertning.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Leder

Innkallingen som PDF-dokument