Årsmøtet

Årsmøtet er barne- og ungdomsfotballens nest høyeste myndighet. Årsmøtet holdes i januar hvert år og avdelingens medlemmer over 16 år er stemmeberettiget.

Årsmøtet:

 • Godkjenner beretning

 • Godkjenner regnskap

 • Godkjenner budsjett

 • Velger nytt styre

 • Stemmer på innkomne forslag

 • Vedtar sats for Treningsavgift for kommende år

 • Punktene over videresendes Hovedforeningens årsmøte som evt. vedtar disse. Hovedforeningens årsmøte holdes hvert år i mars.

Valgkomitee

Valgkomitèen i Årvoll IL – barne- og ungdomsfotball går på rundgang mellom årsenhetene fra år til år. Det er hovedlagleder for både jentene og guttene som har ansvaret for å organisere valgkomitèen.

Valgkomitèen skal rekruttere og nominere de verv i styret som er på valg. Valgkomitèens innstilling legges fram under årsmøtet til barne- og undomsfotballen. Valgkomitèen skal kun rekruttere og innstille til de verv som er på valg. Under årsmøtet til Årvoll Ils hovedstyret velges barne- og ungdomstyret endelig.

Følgende momenter vektlegges ved rekruttering til barne- og ungdomsfotballstyret:

 • Vervet har en periode på 2 år
 • Styrets sammensetning totalt skal representere de medlemmene styret forvalter. Dette mht. både alder og kjønn. Det stilles krav til minst 40 prosent kvinnerepresentasjon i styret
 • De som velges skal være over 15 år i kalenderåret, samt ha betalt medlemskontingent til Årvoll IL en måned før hovedstyrets årsmøte. Dette avholdes medio mars.
 • Personen skal være løsningsfokusert og kjenne til barne- og ungdomsfotballens grunnverdier og overordnede virkemidler
 • En skal rekruttere og nominere tillitsvalgte som har ferdigheter knyttet til vervets funksjon
 • Personen skal kjenne til vervets arbeidsoppgaver.

Personer som har innehatt styreverv, men som er på valg, kan gjerne forespørres om gjenvalg.

Årsmøtet til Årvoll IL – barne- og ungdomsfotballen blir avholdt i januar hvert år. Innstillinger og forslag til årsmøtet må være styret i hende 3 uker før denne dato. Valgkomiteen må reelt avslutte sitt arbeide før nyttår.