Det innkalles med dette til årlig møte i håndballgruppa.

Tid: 10.2.2020 kl. 29:00
Sted: Møterom, Årvoll flerbrukshall

Saksliste

1. Åpning, godkjenning av innkallingen og antall stemmeberettigede

2. Valg av møteleder og referent samt 2 representanter til å undertegne protokoll

3. Behandle årsmelding

4. Behandle regnskap for 2019

5. Behandle innkomne saker*

6. Fastsette treningsavgift for sesongen 2020/2021

7. Vedta budsjett for 2020

8. Valg

*saker må være styret i hende innen 3.2.2020. Forslag sendes skriftlig til arvoll@ronhandball.no

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, ha gyldig medlemskap og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

Vel møtt!

Med hilsen

Camilla Haugland
Leder, Årvoll IL håndball